Waterhuishoudkundig Plan

PDF: Waterhuishoudkundig-plan-de-kolenvense-akkers-versie-3.pdf

In opdracht van initiatiefnemers is door Akertech Adviseurs het “Waterhuishoudkundig plan” opgesteld voor De Kolenvense Akkers.

Dit plan geeft aan op welke wijze moet worden voorzien in:

  1. een adequaat systeem voor afvoer van het vuilwater (VWA) via de aan te leggen riolering;
  2. afvoer en berging van al het regenwater in het plangebied;

Beide systemen zijn ontworpen op basis van de door gemeente Tilburg en het Waterschap De Dommel gestelde eisen en wensen.

Het vuilwaterriool zal worden aangesloten op het bestaande rioolstelsel gelegen in De Zicht.

Via een rioolstelsel onder vrij-verval zal het vuilwater toestromen naar een gemaal dat het afvalwater via een persleiding in het bestaande riool in De Zicht zal pompen.

Al het regenwater (van daken, tuinen en verharding) zal bovengronds afstromen naar een waterberging, waarin het water zal infiltreren in de ondergrond.

Bij het ontwerpen van de capaciteit van de waterberging is rekening is gehouden met zwaardere regenbuien. Gerekend is met buien tot 90 mm, respectievelijk 79 mm in 24 uur en zelfs langdurige regenval tot 231 mm in 20 dagen.

Voor de drie kavels (nrs. 7, 8 en 9) gelegen aan De Zicht is voorzien in een berging op eigen terrein.

Op basis van het “Waterhuishoudkundig Plan” is voor iedere kavel een “Handreiking wateroplossingen” opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze – per bouwkavel – moet worden voorzien in de afvoersystemen voor het vuilwater en het regenwater.

Dit document kunt u onder rubriek  “Actueel”  onderdeel: “Handreiking wateroplossingen inzien”.

 

 

Afvoer regenwater en vuilwater

PDF: 2018115-handreiking-wateroplossingen-rev-2.pdf

Alle te bouwen woningen in “De Kolenvense Akkers” moeten worden voorzien van afvoersystemen voor het regenwater en het vuilwater.

Afvoer vuilwater
Voor vuilwaterafvoer zal in het openbaar gebied een rioolsysteem worden aangelegd waarop alle panden kunnen worden aangesloten.

Via dit rioolsysteem wordt het vuilwater naar een zuiveringsinstallatie geleid, alwaar het op verantwoorde wijze wordt gezuiverd.

Afvoer regenwater
Het systeem voor afvoer van regenwater is ontworpen rekening houdende met klimaatverandering.

Daarbij is rekening gehouden met een toenemende intensiteit van regenbuien en langere droge en warme perioden.

De gemeente Tilburg stelt met het oog op deze ontwikkelingen eisen aan het systeem, zoals het zoveel mogelijk water vasthouden op het perceel.

Bij het ontwerp van de te bouwen panden en de inrichting van de percelen dient rekening te worden gehouden met deze systeemeisen.

Ter ondersteuning van ontwerpers en bouwers hebben initiatiefnemers aan adviesbureau Akertech verzocht een “Handreiking wateroplossingen” op te stellen.

 

 

PFAS: na bodemonderzoek geen belemmering

PDF: 19-391-1 VBO-RAP Kolenvense Akkers, Berkel Enschot – Perceel 6340.pdf

PDF: 19-391-2 VBO-RAP Kolenvense Akkers Berkel-Enschot – Perceel 5659.pdf

Alom is er aandacht voor het probleem van de aanwezigheid in de bodem van zogenaamde PFAS.

Deze aandacht is ontstaan na alarmerende berichten dat door de zeer strenge normstelling voor PFAS grondverzet voor aanleg van wegen en bouwwerken nagenoeg onmogelijk zou zijn.

Alle reden voor initiatiefnemers van De Kolenvense Akkers om door middel van onderzoek te laten vaststellen wat de situatie is in het plangebied De Kolenvense Akkers.

In opdracht van initiatiefnemers, en onder regie van NLVO advies Arbo en Milieu B.V. Jan van Oosterhout, zijn door Terra Milieu twee bodemonderzoeken uitgevoerd.

Dit betreft verkennend bodemonderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens NEN 5740.    

Beide onderzoeksrapporten gedateerd 4 december 2019 kunt u hier inzien.  

Uit beide rapporten blijkt dat er geen sprake is van verhogingen van PFAS, PFOS en PFOA.

Bij deze rapporten is rekening gehouden met de op 29-11-2019 aangepaste normstelling.

Daarbij zijn  de achtergrondwaarden vastgesteld op 0,8 ug/kg ds voor alle PFAS en 0,9 ug/kg ds voor PFOS.

Op basis van deze onderzoeken voldoet de grond aan de klasse Achtergrondwaarde.

Uitvoering van grondverzet op de locatie van bestemmingsplan De Kolenvense Akkers wordt derhalve niet belemmerd door PFAS.

 

 

Rapport Archeologisch onderzoek goedgekeurd

PDF: Rapport Archeologisch onderzoek

De door drs. J.P.  (Jeroen) Flamman van  Vestigia BV te Amersfoort opgestelde eindrapportage van het archeologisch onderzoek van het plangebied De Kolenvense Akkers is door de gemeente goedgekeurd. De gemeentelijke archeoloog heeft daarbij opgemerkt dat:

Het is een prima rapport en ik ben het eens met de conclusies en het advies. Er is bij het onderzoek inderdaad geen behoudenswaardige vindplaats aangetroffen. Er behoeft dus geen vervolgonderzoek te worden uitgevoerd en het terrein kan worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling.”

Daarmede is het archeologisch onderzoek volledig afgerond en weer een belangrijke stap gezet in de  richting van de realisatie van het plan. Het rapport geeft een interessant beeld van de historie van het plangebied De Kolenvense Akkers. Met verduidelijking aan de hand van historisch kaartmateriaal.

Belangstellende kunnen het rapport inzien.

 

Inrichting water

PDF: Kaart inrichting water

Door de initiatiefnemers van De Kolenvense Akkers is Akertech Adviseurs B.V. uit Udenhout ingehuurd voor het ontwerpen van de openbare ruimte.
De inrichting en berekening van het waterplan is inmiddels afgerond.
Op de kaart is te zien dat het water bovengronds afgevoerd gaat worden naar de wadi (retentievijver). Het hele plan heeft dus afschot in noordelijke richting om het water in de retentievijver te krijgen.Deze vijver voldoet aan alle eisen die daar tegenwoordig aan gesteld worden.
Hierbij moet men denken aan: voldoende opslagcapaciteit bij een hevige regenbui, en als de vijver vol loopt deze ook zo gemaakt moet zijn dat middels grondverbetering hij in 2 dagen weer leeg is. Water wordt opgenomen in de grond zodat het water op locatie in de grond blijft.
Ook bij de landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de keuze van de beplanting rond de retentievijver.

 

Archeologisch onderzoek

In het kader van de voorbereiding van de realisatie van het bestemmingsplan De Kolenvense Akkers is archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Op basis van eerder onderzoek is er sprake van een hoge archeologische verwachting voor het plangebied.
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden februari en maart 2019.

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of in de ondergrond van het plangebied betekenisvolle historische en archeologische overblijfselen aanwezig zijn.

Om dit vast te stellen zijn sleuven gegraven verspreid over het gehele plangebied.

Archeologen (van Vestigia BV te Amersfoort onder leiding van drs. J.P. Flamman) hebben met hun medewerkers deze sleuven onderzocht op sporen en restanten. Alle bevindingen zijn nauwkeurig ingemeten en geregistreerd.

Van het gehele onderzoek wordt een schriftelijke rapportage opgesteld en ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd.
Gedurende het veldonderzoek zijn met een drone enkele foto opnamen gemaakt welke u hier kunt bezien. Deze foto`s geven een goed beeld van de aard en omvang van het veldwerk.