Straatnamen

De commissie naamgeving Tilburg (in de openbare vergadering van 15 oktober jl. over de 173e Aanvulling van het Straatnamenbesluit) onder meer het volgende definitief heeft geadviseerd:

Toe te kennen de volgende namen aan straten behorende tot het grondgebied van Berkel-Enschot:

 1. De Hoogkar
  De straat lopende vanaf De Zicht oostwaarts waarna afbuigend noordwaarts tot de Durendaelweg.
 1. De Keerploeg
  De straat lopende vanaf De Hoogkar westwaarts waarna afbuigend zuidwaarts doodlopend waarna teruglopend noordwaarts en afbuigend oostwaarts tot De Hoogkar.


Te wijzigen de loop van straten verspreid over het grondgebied van de gemeente:

 1. De Zicht
  De straat lopende vanaf de Berkelseweg noordwaarts licht afbuigend noordwestwaarts, met een aftakking noordoostwaarts tot De Keerploeg tot aan De Ploegschaar.

   

Bestemmingsplan “De Kolenvense Akkers” onherroepelijk.

Nadat het ontwerp bestemmingsplan ter visie is gelegd op , zijn twee zienswijzen ingediend.
In goed overleg met de indieners van deze zienswijzen en de gemeente Tilburg zijn met de indieners afspraken gemaakt die tegemoet komen aan de zienswijzen.
Daarbij is afgesproken dat door de beide indieners geen beroep zal worden aangetekend bij de Raad van State.
De periode voor het indienen van beroep bij de Raad van State is op 27 juli verstreken.
Uitgaande van de gemaakte afspraken is er geen beroep ingesteld en wordt het bestemmingsplan op 28 juli 2020 onherroepelijk en treedt het in werking.
Aanvragen voor omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen nu worden verleend.

Vergunning Wet Natuurbescherming “De Kolenvense Akkers” gereed

Voor de realisering van de 23 woningen binnen het bestemmingsplan “De Kolenvense Akkers” en het (voorafgaand) saneren van twee varkenshouderijen is een vergunning nodig ingevolge de Wet Natuurbescherming.
De aanvraag voor deze vergunning is op 29 november 2019 ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
In het kader van de verlening van deze vergunning is vastgesteld dat de sanering van de twee varkenshouderijen en de realisatie van de 23 woningen geen nadelige effecten veroorzaakt op Natura-2000 gebieden. (met name: Loonse & Drunense Duinen, Kampina & Oisterwijkse Vennen en Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek)
Met name betreft dat eventuele effecten van ammoniakemissie en/of stikstofdepositie. Daartoe is onderzoek ingesteld met behulp van Aerius Calculator.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens de gevraagde vergunning ingevolge de Wet Natuurbescherming te verlenen. Het ontwerpbesluit tot verlening van deze vergunning ligt ter inzage vanaf 24 juli tot en met 3 september 2020.
Dit ontwerp besluit is blijkens de behandelende ambtenaar het eerste besluit wat sinds de zogenaamde “stikstof crisis” is verleend, hetgeen voor hem (en ook voor ons) een aangename verrassing was.
Mochten er geen zienswijzen worden ingediend dan kan de beschikking formeel worden verleend in september.

INRICHTING OPENBARE RUIMTE

PDF: v04-200221-21416009-visie-inrichting-openbare-ruimte.pdf

Door Bureau Verkuylen en architect Stephan Haans van H-kwadraat is er een visie inrichting openbare ruimte opgesteld.
Mede onder toeziend technisch oog van Akertech Adviseurs is dit tot stand gekomen.
Hier is zeker rekening gehouden met de dorpse uitstraling en beleving wat ten goede zal komen aan het woongenot.
Het concept d.d. 21 februari 2020  ligt nu ter beoordeling bij de gemeente Tilburg.

Waterhuishoudkundig Plan

PDF: Waterhuishoudkundig-plan-de-kolenvense-akkers-versie-3.pdf

In opdracht van initiatiefnemers is door Akertech Adviseurs het “Waterhuishoudkundig plan” opgesteld voor De Kolenvense Akkers.

Dit plan geeft aan op welke wijze moet worden voorzien in:

 1. een adequaat systeem voor afvoer van het vuilwater (VWA) via de aan te leggen riolering;
 2. afvoer en berging van al het regenwater in het plangebied;

Beide systemen zijn ontworpen op basis van de door gemeente Tilburg en het Waterschap De Dommel gestelde eisen en wensen.

Het vuilwaterriool zal worden aangesloten op het bestaande rioolstelsel gelegen in De Zicht.

Via een rioolstelsel onder vrij-verval zal het vuilwater toestromen naar een gemaal dat het afvalwater via een persleiding in het bestaande riool in De Zicht zal pompen.

Al het regenwater (van daken, tuinen en verharding) zal bovengronds afstromen naar een waterberging, waarin het water zal infiltreren in de ondergrond.

Bij het ontwerpen van de capaciteit van de waterberging is rekening is gehouden met zwaardere regenbuien. Gerekend is met buien tot 90 mm, respectievelijk 79 mm in 24 uur en zelfs langdurige regenval tot 231 mm in 20 dagen.

Voor de drie kavels (nrs. 7, 8 en 9) gelegen aan De Zicht is voorzien in een berging op eigen terrein.

Op basis van het “Waterhuishoudkundig Plan” is voor iedere kavel een “Handreiking wateroplossingen” opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze – per bouwkavel – moet worden voorzien in de afvoersystemen voor het vuilwater en het regenwater.

Dit document kunt u onder rubriek  “Actueel”  onderdeel: “Handreiking wateroplossingen inzien”.

 

Afvoer regenwater en vuilwater

PDF: 2018115-handreiking-wateroplossingen-rev-2.pdf

Alle te bouwen woningen in “De Kolenvense Akkers” moeten worden voorzien van afvoersystemen voor het regenwater en het vuilwater.

Afvoer vuilwater
Voor vuilwaterafvoer zal in het openbaar gebied een rioolsysteem worden aangelegd waarop alle panden kunnen worden aangesloten.

Via dit rioolsysteem wordt het vuilwater naar een zuiveringsinstallatie geleid, alwaar het op verantwoorde wijze wordt gezuiverd.

Afvoer regenwater
Het systeem voor afvoer van regenwater is ontworpen rekening houdende met klimaatverandering.

Daarbij is rekening gehouden met een toenemende intensiteit van regenbuien en langere droge en warme perioden.

De gemeente Tilburg stelt met het oog op deze ontwikkelingen eisen aan het systeem, zoals het zoveel mogelijk water vasthouden op het perceel.

Bij het ontwerp van de te bouwen panden en de inrichting van de percelen dient rekening te worden gehouden met deze systeemeisen.

Ter ondersteuning van ontwerpers en bouwers hebben initiatiefnemers aan adviesbureau Akertech verzocht een “Handreiking wateroplossingen” op te stellen.

 

PFAS: na bodemonderzoek geen belemmering

PDF: 19-391-1 VBO-RAP Kolenvense Akkers, Berkel Enschot – Perceel 6340.pdf

PDF: 19-391-2 VBO-RAP Kolenvense Akkers Berkel-Enschot – Perceel 5659.pdf

Alom is er aandacht voor het probleem van de aanwezigheid in de bodem van zogenaamde PFAS.

Deze aandacht is ontstaan na alarmerende berichten dat door de zeer strenge normstelling voor PFAS grondverzet voor aanleg van wegen en bouwwerken nagenoeg onmogelijk zou zijn.

Alle reden voor initiatiefnemers van De Kolenvense Akkers om door middel van onderzoek te laten vaststellen wat de situatie is in het plangebied De Kolenvense Akkers.

In opdracht van initiatiefnemers, en onder regie van NLVO advies Arbo en Milieu B.V. Jan van Oosterhout, zijn door Terra Milieu twee bodemonderzoeken uitgevoerd.

Dit betreft verkennend bodemonderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens NEN 5740.    

Beide onderzoeksrapporten gedateerd 4 december 2019 kunt u hier inzien.  

Uit beide rapporten blijkt dat er geen sprake is van verhogingen van PFAS, PFOS en PFOA.

Bij deze rapporten is rekening gehouden met de op 29-11-2019 aangepaste normstelling.

Daarbij zijn  de achtergrondwaarden vastgesteld op 0,8 ug/kg ds voor alle PFAS en 0,9 ug/kg ds voor PFOS.

Op basis van deze onderzoeken voldoet de grond aan de klasse Achtergrondwaarde.

Uitvoering van grondverzet op de locatie van bestemmingsplan De Kolenvense Akkers wordt derhalve niet belemmerd door PFAS.

 

Rapport Archeologisch onderzoek goedgekeurd

PDF: Rapport Archeologisch onderzoek

De door drs. J.P.  (Jeroen) Flamman van  Vestigia BV te Amersfoort opgestelde eindrapportage van het archeologisch onderzoek van het plangebied De Kolenvense Akkers is door de gemeente goedgekeurd. De gemeentelijke archeoloog heeft daarbij opgemerkt dat:

Het is een prima rapport en ik ben het eens met de conclusies en het advies. Er is bij het onderzoek inderdaad geen behoudenswaardige vindplaats aangetroffen. Er behoeft dus geen vervolgonderzoek te worden uitgevoerd en het terrein kan worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling.”

Daarmede is het archeologisch onderzoek volledig afgerond en weer een belangrijke stap gezet in de  richting van de realisatie van het plan. Het rapport geeft een interessant beeld van de historie van het plangebied De Kolenvense Akkers. Met verduidelijking aan de hand van historisch kaartmateriaal.

Belangstellende kunnen het rapport inzien.

Inrichting water

PDF: Kaart inrichting water

Door de initiatiefnemers van De Kolenvense Akkers is Akertech Adviseurs B.V. uit Udenhout ingehuurd voor het ontwerpen van de openbare ruimte.
De inrichting en berekening van het waterplan is inmiddels afgerond.
Op de kaart is te zien dat het water bovengronds afgevoerd gaat worden naar de wadi (retentievijver). Het hele plan heeft dus afschot in noordelijke richting om het water in de retentievijver te krijgen.Deze vijver voldoet aan alle eisen die daar tegenwoordig aan gesteld worden.
Hierbij moet men denken aan: voldoende opslagcapaciteit bij een hevige regenbui, en als de vijver vol loopt deze ook zo gemaakt moet zijn dat middels grondverbetering hij in 2 dagen weer leeg is. Water wordt opgenomen in de grond zodat het water op locatie in de grond blijft.
Ook bij de landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de keuze van de beplanting rond de retentievijver.

Archeologisch onderzoek

In het kader van de voorbereiding van de realisatie van het bestemmingsplan De Kolenvense Akkers is archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Op basis van eerder onderzoek is er sprake van een hoge archeologische verwachting voor het plangebied.
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden februari en maart 2019.

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of in de ondergrond van het plangebied betekenisvolle historische en archeologische overblijfselen aanwezig zijn.

Om dit vast te stellen zijn sleuven gegraven verspreid over het gehele plangebied.

Archeologen (van Vestigia BV te Amersfoort onder leiding van drs. J.P. Flamman) hebben met hun medewerkers deze sleuven onderzocht op sporen en restanten. Alle bevindingen zijn nauwkeurig ingemeten en geregistreerd.

Van het gehele onderzoek wordt een schriftelijke rapportage opgesteld en ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd.

Gedurende het veldonderzoek zijn met een drone enkele foto opnamen gemaakt welke u hier kunt bezien. Deze foto`s geven een goed beeld van de aard en omvang van het veldwerk.

 

Bodemonderzoek

PDF: Bodemonderzoek

In opdracht van initiatiefnemers, en onder regie van NLVO advies Arbo en Milieu B.V. Jan van Oosterhout, zijn door Terra Milieu bodemonderzoeken uitgevoerd.